(uložiť súbor ako .doc) (uložiť súbor ako .pdf)

SVETOVÝ BAROK

-16-18 storočie

-zrod v Taliansku, Španielsku

-umelecký, myšlienkový, duchovný, kultúrny prúd

-naboženský a svätský

-vyvíjal sa v zložitých podmienkach, ludí sa zmocnoval strach,

pesimizmus, neistota (bieda, mor, hlad, turecké vpády…)

-názov barok pochádza z výtvarného umenia, lebo tu sa najviac

prejavili jeho črty

-znaky:dekoratívnosť, pompéznosť, nadnesenosť, dekoratívnosť, skutočnosť sa mení na symboly, vyznačuje sa velkými protikladmi - antitéza (dobro-zlo, radost-smútok, život-smrt), pominuteľnosť (márnosť nad márnosť), duchovné princípy (človek sa utieka k Bohu),

štýl knižný/vznešený,

Taliansko

Torquato Tasso

-talianska literatúra

-epos Oslobodený Jeruzalem-osudy vojakov, ludia v križiackej

Výprave, svet zbraní a svet ľudských citov

Anglicko

John Milton

-Stratený raj - Adam a Eva, hriech, vyhnaný z raja

-Raj znovu nájdený - pokúšanie Krista na púšti

Španielsko

-autory posadnutý nadnesenosťou - prehnaná štylizácia, veľa obrazov, až sa dielo stáva nečítateľné – tkz. Gongorizmus

Nemecko

Hans Christoffel von Grimmelshausen

-Simplicius Smplicissmus - osudy naivného chlapca medzi vojakmi v

30. ročnej vojne

Česko

Jan Amos Komenský

-učiteľ národov, pansofil (polyhistor)

-najprv sa musíme učiť materinský jazyk, potom cudzí

-vzdelávanie má byť pre všetkých, škola hrou

-zásada systematickosti

-pedagogické spisy:

-Informatorium školy materskej: -rady matkám ako vychovávať deti

v predškolskom veku

-Labyrint sveta a raj srdce – (najväčší pokoj má človek v srdci)

BAROK NA SLOVENSKU (1650-1780)

Spoločenská situácia

V tomto období pre naše dejiny je najvýznamnejší spor medzi reformáciou a protireformáciou. Prívrženci oboch táborov sa snažili na svoju stranu získať čo najviac stúpencov, a pretože násilie zlyhávalo tak využívali kultúrnu osvetu - zakladanie kvalitných škôl, organizovanie rôznych divadelných predstavení, písanie pôsobivých literárnych diel.

Protireformácia

- bola podporovaná Habsburgovcami a taktiež uhorskou šľachtou

- centrum - Trnava, r. 1635 - založenie Katolíckej university Petrom Pazmaňom, kt. trvala do r. 1777; tlačiareň

- taktiež bola šírená prostredníctvom 2 rádov - Jezuiti (školstvo, cenzúra) a Františkáni

Reformácia

- slabšia, pretože ju nepodporovali významné a najmä bohaté osobnosti

- centrum - Evanjelické lýceum v Prešove a Bratislave

Význam pre národ - vzdelanie poskytnuté širším vrstvám, podpora literatúry, záujem

o slovenský národ a slovenský jazyk.

Reformácia - šírená v češtine, protireformácia tiež, no to nevyhovovalo -> hľadanie riešenia (1787 - bernolákovčina)

POÉZIA

- písaná po latinsky a slovakizovanou češtinou

náboženská

- katolícka

- väčšinou katolícke piesne, kt. sa zaoberali duchovnou problematikou a boli písané tak, aby im ľud rozumel

- Písně katolícke - významný spevník, kt. vydal Benedikt Szollosi

svetská

- sčasti tvorená v latinčine

- básne mali príležitostný charakter (zábavné, piánske, zbojnícke, pastierske, ľúbostné)

- približovala sa k ľudovej forme

- veľmi časté boli piesne oslavujúce Jánošíka

- taktiež rozšírené jarmočné piesne (hrôzostrašné - o pohromách, zbojníkoch, správy zo sveta)

- Zborník Dionýza Kubíka – žartovné piesne

- Mikulášsky zborník (Jánošíkovská tradícia)

- Zborník Jána Buoca

- tieto zborníky sú tkz. Alamódová poézia (ľúbostné žalospevy)

- Ján Sekáč – Láskavé Karhání (kritizuje vtipnou cestou)

- Štefan Letecký – Obraz pani krásnej perem malovaný (pani = Trnavská univerzita) – tento žáner voláme mystická erotika

didakticko-reflexívna poézia (výchovno-úvahová poézia)

- patrí pod svetskú

- básne svetského charakteru, kt. majú výchovno-vzdelávací charakter

- cieľ: prístupnou formou a jednoduchým jazykom čitateľovi poskytnúť návod, poradiť, ako sa má v istých situáciách zachovať

Peter Benický

Slovenské verše

- evanjelik (slovakizovaná čeština)

- není duchovná ako u Gavloviča (viac svetská) a taktiež nemá až tak pravidelný rým

- 217 básni, v ktorých autor dáva čitateľovi návod, ako sa má zachovať v rôznych životných situáciách

- súčasne autor kritizuje spoločenské nešváry - opilstvo, podlízavosť, zrada, pýcha, lenivosť; vyzdvihuje smelosť, vzdelanie a pracovitosť

Hugolín Gavlovič

Valaská škola mravúv stodola

- katolícky kňaz (františkán)

- príručka o dobrých mravoch určená pre obyčajných, jednoduchých ľudí

- zaoberá sa tu jednoduchým človekom a pomáha mu orientovať sa v rôznych situáciách, hovorí mu, ako sa má správať v manželstve, ako má zachádzať s peniazmi, nabáda ho, aby žil cnostne a bohabojne

- zároveň ho vystríha pred nešvármi ako opilstvo, pýcha, lakomstvo, chamtivosť

- písané zrozumiteľným jazykom (bohemizovaná slovenčina), humorne, využitie prísloví a porekadiel

- básne sú 12 veršové a pozostávajú z 3 štvorverší, pravidelný rým

- významnú úlohu má titul, kt. prezrádza, o čom bude báseň pojednávať (Hle, človek opilí, žádnemu nemilý)

- prvé 2 verše - prológ (hl. myšlienka básne), ďalšie verše - jadro, posledné 2 verše – utvrdenie myšlienky

Škola kresťanská

- týmto dielom sa snaží pripraviť človeka na smrť

PRÓZA

Memoárová a cestopisná lit. - autobiografie (autorov pohnutý život), kroniky

- spätá so skutočnosťou, písaná väčšinou po latinsky

- prozaické spracovanie cestopisného charakteru – snažili sa presvedčiť čitateľa a zapôsobiť na neho = beletrizácia (umelecky účinné podanie)

- témy prenasledovania protestantských učiteľov a kňazov

Štefan Pilárik

- evanjelický kňaz

- 2 mesiace prežil v tureckom zajatí

- nábožensky prenasledovaný, opustil Slovensko

Osud Pilárikovský

- epicko-reflexívna báseň

- epicky opísal svoje turecké zajatie

- pravdivé zobrazenie skutočnosti

- epická zložka opisuje aj útek zo zajatia

- uvažuje nad osudom človeka zastáva názor, že všetko je výsledkom Božieho predurčenia

Ján Simonides

Väzenie, vyslobodenie a putovanie

- nútený pochod na galeje do Neapola

- opisy Ríma, Neapolu, umeleckých pamiatok

- cestovný denník rozprávajúci o autorovom odsúdení, o ceste na galeje, o úteku a návrate domov

- pokúsil sa esteticky hodnotiť lit. dielo

Ján Rezik

Prešovské jatky (memoárový character)

- očitý svedok popráv protihabsburských Tokolyho prívržencov, dramatické napätie a obrazy, kt. napĺňajú hrôzou a tragizmom

Exulantská literatúra

- knihy protestantských autorov, kt. vyšli v zahraničí v dôsledku politickej situácie

Daniel Krman

- evanjelický kňaz

- dlhý čas vo vyhnanstve

Základy slovenskej gramatiky - česká gramatika

- do jeho diel spontánne prenikala slovenčina

Cestovný denník

- vrcholné dielo barokovej cestopisnej lit.

- opisuje cestu za švédskym kráľom Karolom XII. do Bieloruska (išiel ho ako protestanta požiadať o finančnú pomoc)

- zážitky a záznamy podložil náboženskou interpretáciou

Chvála budiž tobě, náš předobrý Bože, z tak velikého dobrodiní

- slovenčinu označuje ako matku slovanských jazykov; ruština a poľština - jej dcéry

- rozvádza tu tento názor

Dobrodružná próza

- časť autobiografickej a cestopisnej prózy

Móric August Beňovský (kráľ Madagaskaru)

Pamäti a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského

- cestopisná próza

- zobrazuje svoj osud - osud uhorského šľachtica, kt. sa ocitne v ruskom zajatí za účasť v poľskom protiruskom povstaní, dostane sa do vyhnanstva na Sibír, odtiaľ utečie do Francúzska, kde sa stáva váženým človekom a Francúzi ho vysielajú na ostrov Madagaskar, aby tam založil kolóniu -> stáva sa kráľom

- zveličuje svoje činy a dramatizuje svoje zážitky

Vedecká a popularizačná literatúra

Druhá pol. 17. st. a 18. st. je poznamenané nárastom vzdelanosti, zvýšením počtu vzdelancov a súčasne nastáva rozmach vedeckej činnosti. Tento rozmach sa prejavil v odbornej próze. Taktiež je toto obdobie poznamenané začiatkami formovaní novodobého slovenského národa, vznikajú spisy rozprávajúce o histórii a jazyku Slovákov.

Matej Bel

- pansofil

- evanjelický farár, neskôr učiteľ na Lýceu v Bratislave

- na jeho činnosti významná snaha zlúčiť náboženstvo s praktickým životom.

- zaoberal sa kultúrou, históriou, národopisom, zemepisom

Historicko-zemepisná vedomosť o novom Uhorsku

- spis, v kt. zverejnil výsledky svojich pozorovaní

- 4 zväzky, v kt. sa dotýka zemepisných, historických, národopisných, problémov hornouhorských stolíc

- vyzdvihoval starobylosť a pracovitosť Slovákov, obhajoba, cyrilo-metodská tradícia

Ján Baltazárv Magin

- významný tým, že spísal národnú obranu, v kt. hájil záujmy Slovákov (národné obrany v obd. baroka veľmi rozšírené, funkcia: hájiť záujmy formujúceho sa národa; obrana - apológia)

Ostne.. alebo obrana

- vyšla anonymne, autorstvo bolo dlhé roky pripisované M. Belovi

- napísaná bola z poverenia trenčianskej šľachty a reagoval v nej na názory prof. Trnavskej univerzity Bencsika (Slováci v Uhorsku nemajú žiadne práva, pretože slovenské územie aj slovenský národ vymenil Svätopluk za bieleho koňa)

- tvrdí, že Slováci majú v Uhorsku rovnaké práva ako iné národy

DRÁMA

- v obd. baroka nastal rozmach, najčastejšie sa hrávali latinské školské hry

Eliáš Ladiver

- evanjelik

Tragodie aneb hra smutná prežalostná

- hlavné postavy vlastnosti (smelosť, pravda...)

Caterie, kráľovná gurziánska

- odmietnutie svadby s perzským kráľom (stratila by kresťanstvo)