(uložiť súbor ako .doc) (uložiť súbor ako .pdf)

Stredoveká európska literatúra

5. – 15. st

• teória o nemenlivosti poriadku sveta – dané trvalé pravdy a životn princípy, ktorým sa traba podraďovať (Ora et labora! – Modli sa a pracuj)

• inšpirácia Bibliou

• imitácia – tvorivá metóda

• poznávacia a náučná (didaktická) funkcia literatúry

• synkretizmus – kríženie vecnej a umeleckej literatúry

• forma dôležitejšia ako obsah

• topiká – stereotypné frázy a citáty – vznik imitáciou

• rétorický a umelecký štýl

• amplifikačné (rozširovacie) a kumulačné (hromadiace) štylistické prosteiedky (trópy – personifikácie, prirovnania, anafory, ...)

• alegória, symbolika, obraznosť, hyperbola

• idealizované typizovanie postáv (tradičné e ustálené vlastnosti postáv)

• delí sa na: feudíálnu náboženskú

feudálnu svetskú

mestskú svetskú

Feudálna náboženská literatúra

• bohoslužobný, výchovný a vzdelávací obsah

• hl. hrdina – svätec so svojimi vlastnosťami

• piesne – najrozšírenejší žáner

o sv. František z Assisi – Spievanka

• bohoslovecké žánre – piesne, kázne, pasáže

• hagiografie – životopisy svätých – výchovné, vzdelávacie

• legendy – udalosti zo života svätých

• exemplá – krátke rozprávanie o kladných al. záporných vlastnostiach človeka

• mystériá – dráma (rozsiahle cyklické hry)

Feudálna svetská literatúra

• hrdinská veršovaná epika

Francúzska literatúra

• rytier – ideálny hrdina

• trubadúri, trubéri – prednášali eposy

• Pieseň o Rolandovi – epos

o 8. st. za vlády Karola Veľkého

o na križiackej výprave v Španielsku proti Saracénom

o rytier Roland s vojskom padol do pasce, no hrdinsky bojoval proti presile. Roland nezatrúbil na roh, preto prišiel cisár neskoro na pomoc. Cisár pobije nepriateľov – kresťanstvo víťazí, no nájdu už len Rolandovo telo

o Roland je posadnutý svojím mečom a rohom – dáva im meno – zveličenie vzťahu, má k nim úctu – hyperbola

o veľa opisov – epická šírka

Nemecká literatúra

• rytier – hlavný hrdina

• minnesängri – spievali piesne

• Pieseň o Nibelungoch – epos

o Kráľ Siegfrieg sa ožení s Kriemhildou, získa poklad Nibelungov

o Siegfrieg pomocou intríg a zrady zabitý

o Kriemhilda chce manžela pomstiť, tak sa vydá za vodcu Hunov Atilu, ktorého vojsko porazí Burgundov, ale sama pri tom zomiera

o poklad ukrytý v Rýne viac nikto nenájde

o veľmi zložitý dej, veľa bočných dejových línií

Ruská literatúra

• gusľari – speváci

• eposy o bohatieroch – byliny (o Iľjovi Muromcovi, Sadkovi)

• Slovo o pluku Igorovom – hrbinský epos

o boj kniežaťa Igora s kočovnými poloveckými kmeňmi

o vojsko porazené, Igor v zajatí

o Igorova žena Jaroslavna oplakáva Igora a prosí prírodné živly (vietor, rieku, slnko), aby mupomohli vrátiť sa

o Igorovisa podarí ujsť, vráti sa domov a pripravuje novú výpravu

Španielská literatúra

• rytierska romanca

• Pieseň o Cidovi – cnostný

o ospevuje neohrozeného bojovníka proti Maurom

dvorná lyrika, rytierske eposy

• rytieri – cnostní ochrancovia vyvolených dám

Thomas de Bretagne – Francúzsko

o Tristan a Izolda – povesť z keltsko – bretónskej histórie

Gottfried von Strassburg – Nemecko

o O Tristanovi a Izolde – epos

o hrdinovia sa omylom napijú čarovného nápojalásky, zaľúbia sa a spolu umierajú

Mestská svetská literatúra

• zobrazovala každodenný život

• zábavná funkcia

• aj kritika spoločnosti

• fabiliaux – krátke veršované poviedky vo Francúzsku

o satiricky zosmiešňovali zbabelosť feudálov, panovačnosť kňazov

• dráma – pôvodne v cirkvi

o miracel – kratšie dramatické skladby v kostoloch vo Francúzsku

o laické idvadlo – vzniká

• meštiansky charakter

• obraz stredovekého života

Česká literatúra

• legendy, náboženské piesne

• Hospodine, zmiluj sa nad nami – pieseň v staroslovienčine

• staroslovienčina nahradená latinčinou

o Kosmas – Cronica Boemorum (Kronika česká)

• české dejiny do 12. storočia

• 14. st. – literatúra písaná po česky

o Dalimilova kronika – české dejiny z pohľadu drobného šľachtica

• rozvoj meštianstva ? vznik satirickej literatúry

o Hradecký rukopis

o Desatoro kázanie Božie – odsudzuje spoločenské mravy doby

Ján Hus

• významne zasiahol do vývoja českého jazyka

• Knížky o svatokupectví – kritika predávania odpustkov

• Postila – zbierka kázní z vyhnanstva

• Výklad Viery, Desatora a Páreře (Otčenáš) – výklad modlitieb vo vlasteneckom duchu

• upálený v Kostniciako kacír

husitské hnutie

• šírenie aj na Slovensko ? boj proti feudalizmu

• šírili ho absolventi Pražskej univerzity, husitské a bratrícke vojská

• husiti, bratríci – významná úloha pri poslovenčvaní miest ? lepšie podmienky pre vývin slovenskej národnosti, kultúry a literatúry

• Ktož jsú boží bojovníci – pieseň - symbol