(uložiť súbor ako .doc) (uložiť súbor ako .pdf)

Svetová literatúra po r.1945

témy v dielach:

I. vojna

- hlavne 2.svetová vojna na Východe a v Japonsku, vojna zobrazená s prvkami absurdity

II. individuálne problémy

- individualita literatúry, prvky existencionalistické, prvky morbídnosti

- vojna narušila medziľudské vzťahy = téma

Rozdelenie svetovej literatúry po roku 1945

1. ZÁPAD

a) Národné literatúry (každá mala svoje špecifiká)

b) Podľa literárnych druhov a smerov

- v tomto období dochádza k nástupu nových literárnych prúdov a smerov:

1. existencionalizmus

2. nový román (vznik vo Francúzsku)

3. neorealizmus (v Taliansku)

4. Beat Generation (USA,60.roky)

5. postmoderna (USA, Rusko, všetky krajiny)

2. VÝCHOD

- krajiny socialistického tábora:

- socialistický realizmus - zobrazoval všedný život v krajine socialistického bloku bez

prvkov absurdity

Témy: budovanie socializmu, medziľudské vzťahy – nenarušené, ľudia boli nadchnutý pre život v novej spoločnosti

Francúzska literatúra

Existencionalizmus

- vzniká v 30.rokoch

- vzniká z pocitu ohrozenia človeka (nástup fašizmu)

- korene existencionalizmu nachádzame v indickej, čínskej filozofii

= myšlienkový a umelecký prúd, ktorý skúma otázky existencie, bytia človeka z hľadiska

jeho individuality a spoločenských vzťahov

- základom je otázka slobody

- človek si sám seba neuvedomuje

- uvedomuje sa až keď sa dostane do hraničnej situácie - sprevádza ju strach, úzkosť a depresia

- keď človek túto situáciu vyrieši, nastane pocit uvolnenia, pocit slobody

- základ. motto: „Človek žije preto, aby zomrel.“

znaky existencionalizmu: prvky absurdity, hrdina - silný individualista = introvert (osamelý, trpí úzkosťami a depresiou, veľkí samotári), dej prebieha vo väčšine diel v uzavretom priestore - v tme, v prítmí

predstavitelia:

Jean Paul Sarte

Albert Camus

Jean Paul Sartre

1905 Paríž -1980 Paríž

- zaradenie: existencionalista (ateistický existencionalista)

- vyštudoval filozofiu v Paríži a v Nemecku

- počas 2.svetovej vojny zakladá hnutie odporu a vstupuje do komunistickej strany Francúzska

- veľký obdivovateľ socializmu

- po vojne sa stal veľký obdivovateľ Fidela Castra

- 60.roky - veľké sklamanie, vystupuje z komunistickej strany a svoju osobnú slobodu

nachádza v anarchistickom hnutí, v Červených brigádach v Taliansku a Nemecku

- 1964 - dostal Nobelovu Cenu za literatúru, neprijíma ju

- jeho dielo je značne rozsiahle

Hnus - román, filozofická próza

- klasické dielo existencionalizmu, rozpracoval tu základné kategórie existencionalizmu

- román v denníkovej forme

- hlavná postava - Antoine Roquetin

- román nemá dramatickú zápletku, je len zobrazením drobných udalostí, ktoré prežíva a do

denníka si zaznamenáva hlavná postava

- Antoine žije z renty, nemá rodinu ani priateľov. Celé dni trávi v hoteli alebo v knižnici, kde

zbiera materiál na knihu o istom markízovi. Čoraz väčšmi vníma samotu, pociťuje nezmyselnosť

života a analyzuje tam svoje duševné stavy. Záchvaty úzkostí pociťuje ako chorobu. Nenávidí a

pohŕda ľuďmi a hlavne samým sebou

- záver: rozhodne sa odísť z mesta, knihu nedopísať a odrazu sa cíti slobodný a oslobodený od

všetkého, čím sa sám sebe hnusil

Múr - kniha poviedok, 1939

- obsahuje 5 poviedok: Múr, Izba, Herostratos, Intimita, Žéfovo detstvo

- názov poviedok je symbolický (múr = izolácia- samota ľudí)

- poviedky na seba nenadväzujú, každá poviedka je samostatná

- motto: „svet treba zmeniť pomocou aktivity každého človeka“

Múr : psychologická existencionalistická poviedka

- príbeh sa odohráva v Španielsku počas občianskej vojne, má krátke časové rozpätie

- zobrazuje človeka v hraničnej situácii - príchod väzňov (autor nevysvetlí, prečo sa

skupina partizánov ocitla vo väzení) - autor tu nevyužil retrospektívu

- dôležitá je len prítomnosť vo väzení, výsluch, súd, príchod veliteľa, vynesenie

rozsudku (všetkých popravia) začatie popráv - prvé výstrely

- hlavná postava: Pablo sa dostáva znovu pred vyšetrovateľov (chcú zistiť, kde sa

nachádza Pablov priateľ, ale Pablo to nevie), chce si vystreliť z policajtov

- povie, že jeho najlepší priateľ je na cintoríne a neskôr sa dozvie, že jeho najlepšieho

priateľa pri zatýkaní na cintoríne zastrelia

Cesta slobody - tetralógia

dramatická tvorba: Muchy, S vylúčením verejnosti, Počestná pobehlica, Diabol a pán Boh

Albert Camus

1913 -1960

- je protipólom Sartra

- francúzsky existencionalizmus

- jeho svet je prežiarený slnkom, presiaknutý morskými plážami, je svetlý a otvorený a je to

svet veľkých priestranstiev

- narodil sa vo francúzskej rodine v Alžírsku

- privyrábal si ako predavač, meteorológ

- od roku 1938 žil vo Francúzsku

- zúčastnil sa odboja a zahynul pri autohavárii

- písal prózu, filozofické eseje a dramatickú tvorbu a o absurdite sa vyjadril:

„Absurdita má zmysel len vtedy, pokiaľ sa s ňou nezmierime.“

románová tvorba:

Cudzinec - román

- kompozícia pripomína novelu, nie je tu veľa epizód

- skladá sa z dvoch častí:

1. časť:

- oznámenie o smrti matky dostáva hlavný hrdina - bol na pohrebe

- deň po pohrebe strávi s milenkou

- nasleduje každodenný život

- sobota na pláži ›? nedeľa na pláži ›? objavujú sa Arabi

- končí zabitím Araba

2. časť:

- zatknutie a vypočúvanie, pridelenie advokáta ›?sudca ›?návšteva milenky ›?súd ›

trest smrti zoťatím hlavy

- hlavná postava: Meursault (Mörso), je to mladý muž - úradník

- všetko je mu ľahostajné (povýšenie, práca v Paríži, smrť matky, milenka Mária, priateľ

Raymond aj sused Salamón)

- jeho priateľ Raymond sa pobije s Arabom - poraní mu rameno na pláži

- Meursault na pláži spozná Araba, ktorý poranil Raymonda

„otupený slnkom zbadá u Araba nôž a bez príčiny štyrikrát vystrelí na araba.“

- končí vo väzení

- smrti sa nebojí, lebo:

„Je mu jedno, či teraz alebo o 20 rokov“

- záver: je tu znak existencionalizmu, v smrti vidí úplne oslobodenie, v hraničnej situácii nastáva oslobodenie (smrť)

- jazyk: krátke jednoduché vety, ktoré niekedy prerušuje

Mor - román

- urobený ako fiktívna kronika

- dej sa odohráva v Alžírsku . v mestečku Oran

- rozprávač rozpráva formou kroniky, v tej sú citáty jedného z hlavných hrdinov Jeona Taroa

- až v závere sa dozvedáme, že kronikárom celého príbehu bol lekár Bernard Reinex (Riö),

ktorý však písal toto dielo o sebe ako o inej osobe

- v meste Oran panuje pohoda, z ničoho nič sa rozmnožia potkany

- potkany = fašizmus, tyrania, anarchia, vojnová hrôza, úpadok morálky, ľudstva,

= varujúci symbol, symbolizujú niečo zlé

- nikto nevie odkiaľ prišli

- šíria infekciu - mor

- mesto sa musí uzatvoriť - veľká panika

- nezaberá sérum z Francúzska

- nasleduje výroba vlastného séra, ktoré zaberie

- potkany odídu, v meste sa všetci radujú, len lekár sa neteší

- necíti žiadnu úľavu, cíti obrovskú prázdnotu v duši, lebo si myslí, že za mor sú zodpovední

všetci, pretože každý klame, je pyšný a nenávidí druhých

- dôležité sú filozofické a psychologické úvahy ľudí, ktorí toto nešťastie prežili

„Pochopil som, že všetko ľudské nešťastie pochádza z toho,ž.e ľudia nevedia hovoriť medzi sebou

jasnou rečou.“

„Keď nemôžem nič zmeniť na absurdnosti tohto sveta, môžem sa pokúsiť zmeniť aspoň niečo

v sebe.“

dráma

Caligula - divadelná hra

- vychádza z rímskych dejín

- Caligula (rímsky cisár) predstavuje neobmedzenú moc, ľudské zlo

- na trón sa dostal pomocou intríg, zavraždí brata, stáva sa neobmedziteľným vládcom

- zomiera mu žena, nevie sa zmieriť s jej smrťou, po jej smrti považuje zlo za dominantné,

využíva moc až do krajností

Nový román = Antiromán

- vzniká v 50. rokoch

- vznikol ako protipól Balzacovho románu

- znamená nové zásady písania prózy

- filozofický základ našli v pozitivizme a novopozitivizme

Znaky:

1. tvrdia, že nie je možné v jednom diele zobraziť celú tematiku, tvrdia, že román sa musí zamerať

len na jednu tému

2. odmietli dejovosť románu, tradičnú kompozíciu, tradičného hrdinu

3. román má byť chaotický a kde-tu sa má vyskytnúť určitý dej

4. priviedli literárneho hrdinu, ktorý vystupuje ako blúdiaci tieň - nemá tvár, nemá pamäť

- postava nemá meno, má len gramatickú kategóriu

- medzi postavami neexistuje dialóg

- základom: vnútorný monológ

5. romány si vyžadujú vyspelého čitateľa

Predstavitelia:

Nikola Serratová

Alain Robbe-Grillet (grijó)

Michal Butor

Claude Simon

ALAIN ROBBE-GRILLET

1922 .

- zakladateľ nového románu , vylepšil ho

- priniesol román školy pohľadu (priniesol pohľad, optiku, predmet a vec)

- predmety uňho predstavujú nie veci, ktoré ohrozujú človeka, ale ide o predmety, ktoré

oddeľujú človeka od sveta ľudí

Gumy - román

- vylúčil komentár rozprávača

- vytvoril rozprávača nezúčastneného, ktorého jediným orgánov je zrak

- pripomína detektívny román, ale zápletka ostáva nevyriešená

- hneď v úvode sa stretávame s obeťou, vrahom a okolnosťami zločinu

- ÚVOD: profesora Duponta chce niekto zavraždiť, pokus je neúspešný, profesor sa

rozhodne, že sa skryje a nechá sa vyhlásiť za mŕtveho

- JADRO: kolujú rôzne interpretácie o jeho smrti a o prenasledovaní vraha

- vraždu vyšetruje detektív, ktorý čisto náhodou pri pátraní zabije profesora

- ZÁVER: je opis všedného dňa, v ktorom sa už nikto nepozastaví nad profesorovou smrťou

Žiarlivosť - román

- má dva významy : vášeň, nenávisť

roleta, žalúzia

- je klasické dielo antirománu, odohráva sa v trópoch, chýba tu časová orientácia

- celý román sa redukuje len na opis vecí a javov bez časovej náväznosti

- príbeh: banálny . manželský trojuholník

- rozprávač románu rozpráva príbeh životných situácii troch belošských majiteľov banánových

plantáži

- dvaja z nich: žena A a jej sused Franz sa pravidelne stretávajú a pravidelne odchádzajú do

prístavu na nákupy a na obchodné jednania

- tretia postava: manžel A (nikdy priamo nevystupuje, vôbec nie je pomenovaný, nijako sa

neprejavuje), ale jeho očami je príbeh akoby pozorovaný

- manžel A nevstupuje do deja, na základe jeho pozorovaní (napr. o pohnutí vecí) si myslí, že

mu je manželka neverná

- nikde sa nedočítame o ľúbostným vzťahu medzi A a Franzom, ale vytušíme to z úsmevov,

mimík, slovných narážok, neskorého nočného návratu

- JADRO: románu tvoria najrôznejšie interpretácie ich údajného vzťahu (priatelia, obchodní

partneri, milenci)

- ZÁVER: román pohľadu, ktorý je založený na detailnom opise vecí, napr. na troch stranách

ako sa nalieva aperitív,...

Ďalšie diela: Očitý svedok; Dom schôdzky; Hirošima, moja láska; Muž, ktorý klame

Anglická literatúra

- má veľké tradície, autori, ktorí nastupovali do literatúry po 1945 si uvedomovali situáciu

Anglicka po 2. svetovej vojne

- prejavoval sa smútok, beznádej

- rozhodli sa ísť do všetkého, z čoho mali strach, nebáli sa žiadnych tém v literatúre

Literárne smery a prúdy:

1. skupina mladých autorov, ktorých kritika označila: „rozhnevaní mladí muži“

- traja Johnovia: John Osborne, John Wain, John Braine

TÉMY: 1.) neschopnosť mladej generácie hľadať životné perspektívy

2.) vzbura proti spoločenským konvenciám a životnému štýlu

3.) ostrá sociálna kritika

John Osborne

- píše drámy, popularitu získal 1.drámou:

OBZRI SA V HNEVE

- hl. postava: Jimmy Porter

- intelektuál z robotníckej rodiny

- ožení sa a žije s manželkou, s priateľom v priateľovom byte

- hoci má V., nemôže si nájsť prácu, svoj hnev prenáša na manželku a ona mu zatají, že je

tehotná, rozhodne sa odísť k rodičom

- Jimmy si privádza priateľku, ich vzťah je taký istý ako s manželkou

- manželke sa narodí mŕtve dieťa a rozhodne sa vrátiť k manželovi, aby našli k sebe cestu

- koniec je otvorený

- je to výpoveď o neschopnosti mladej generácie nájsť si životnú perspektívu.

John Wain

- písal prózu

PONÁHĽAJ SA DOLU - román

- nesie znaky rozhnevaných mužov

- hl. postava: CHARLES

- hoci má univerzitné vzdelanie, nevie a nechce si nájsť prácu

- robí robotníka, vyhadzovača v bare, umývača okien

- opúšťa svoju lásku a na konci sa stretnú, aby začali nový život, lebo CH si našiel prácu

v reklame, hoci pohŕda touto prácou a ničomu neverí.

ZIMA V HORÁCH - sociálno-kritický román

- nepatrí do obdobia rozhnevaných mužov

- príbeh jazykovedca, ktorý prichádza do malého mestečka, aby dokončil svoje štúdium

- ľudia ho nedokážu prijať medzi seba, a. keď sa postaví na stranu malých podnikateľov,

pomôže im v štrajku, ľudia si ho obľúbia

John Braine

- najpopulárnejší, písal prózu

MIESTO HORE - najvýznamnejší román

- priniesol typ bezohľadného karieristu, ktorý chce po vojne získať spoločenské postavenie

- zoznamuje sa z majiteľom továrne, kde pracuje ako účtovník

- zoznamuje sa s vydatou Alicou, donúti ju, aby sa rozviedla

- medzitým privedie dcéru majiteľa továrne Susane do druhého stavu

- ožení sa s ňou, ale Alica spácha samovraždu

- voľným pokračovaním je: ŽIVOT HORE

- hl. postav: JOE - žije v bohatstve, pohodlí

- manželstvo je plné pokrytectva a vzájomnej nevery

- odchádza k milenke, ale po čase sa vráti späť k žene a k svojej pohodlnej existencii

- vykreslil charakter mladého muža, jeho vnútorné rozpory medzi cťou, ľudskosťou,

láskou, a kariérou

Politický román

George Orwell

(1903 - 1950)

- pochádza z vyššej spoločenskej vrstvy, s ktorou sa rozišiel, lebo sympatizoval s proletariátom

- pôvodne sa volal ERIC BLAIR

- bojoval v Španielsku na strane antifašistov, stretával sa s komunistami, obdivoval všetko

ruské a sovietske, ale keď sa stretol s neférovými praktikami zo strany sovietskych poradcov,

prestal obdivovať Sovietov a stal sa najväčším kritikom totality

- zakladateľ politickej satiry

- po Španielskej vojne žil ako tulák v Paríži

- písal reportáže, eseje, romány

Zvieracia farma – román - politická satira - anglický antiutopistický román

- dej sa odohráva na bližšie neurčenom fiktívnom mieste a dobe

- je to panská forma asi 30 . 40 rokov 20. storočia

- alegória na VOSR, podáva obraz totalitnej spoločnosti, zvieratá na farme povstanú proti

tyranii farmára, zvrhnú ho a vyhlásia vlastnú vládu, stavajú sa všetci rozumnými. Prasatá sa

začnú považovať za najinteligentnejšie, ujmú sa moci a začnú tyranizovať iné zvieratá.

Nastáva zmena spoločnosti, väčšina rovných je ovládaná hŕstkou ešte rovnejších, prasatá sa

oslovujú súdruhovia a vytvárajú novú tyraniu, ktorá je horšia ako tyrania farmára.

- všetky zvieratá si sú rovné, ale niektoré ešte rovnejšie

- román je pesimistický, využíva prvky hovorovej aj spisovnej reči

1984 - román

- antiutopický, alegorický, 3 dielny román

- odstrašujúca vízia budúceho sveta, odohráva sa v Londýne, svet je rozdelený na 3 veľmoci:

OCEÁNIA (aj Británia), SEVERNÁ A JU.NÁ AMERIKA, EUOÁZIA ( Európa + sovietska časť Ázie) - veľmoci medzi sebou bojujú u. 25 rokov

Talianska literatúra

- smery, ktoré vznikajú vo svete majú vplyv aj na taliansku literatúru

- diela existencionalizmu, nového románu, absurdnej literatúry aj postmoderny

- vzniká tu NEOREALIZMUS

. moderný literárny smer, ktorý najprv vzniká vo filme, neskôr aj v literatúre

. čisto taliansky literárny smer, vzniká po 2. svetovej vojne

. najprv bol neoficiálnym literárnym prúdom

. predstaviteľmi boli ľavicovo orientovaní scenáristi, režiséri, neskôr

spisovatelia, ktorí vyjadrovali protest proti fašizmu

. filmy z neorealizmu vznikali mimo ateliérov priamo na uliciach

. námety: mestská periféria, nezamestnanosť, bezdomovci, prostitúcia

. vo filmoch nehrali riadni herci, ale ľudia z ulice - rozprávali slangom

. film mal dej, na hranici dokumentárneho filmu

. literatúra prebrala témy:bieda talianskeho ľudu, periférie Ríma, sociálna nerovnosť medzi ľuďmi

. zakladateľom bol CESARE ZAVATTINI

- predstavitelia:

Carlo Lewi

Vasco Pratolini

Alberto Moravia

Pier Paulo Pasolini

Alberto Moravia

1907 ??1990

- najpopulárnejší taliansky spisovateľ - písal prózu a drámu

- narodil sa v Ríme, v rodine architekta, v detstve ochorel na kostnú TBC, sám sa vzdelával

- literárnej tvorbe sa venuje od 30. rokov, bol žid a počas vojny sa musel skrývať

- za svojho života získal úspech

- jeho dielo bolo ovplyvnené existencionalizmom - 30. roky, od 40., 50. neorealizmom a stal sa

jeho vedúcou osobnosťou

- DIELA:

romány: Rimanka, Vrchárka, Nešťastná milenka, Nuda, Ľahostajní

poviedky a novely: Rímske poviedky, Nové rímske poviedky

divadelné hry: Život je hra

RIMANKA

- povojnové obdobie, neorealistický román

- stojí na kontrastoch: bieda talianskeho ľudu - bohatstvo rímskej smotánky

- hl. postava je Adriana - dcéra chudobnej krajčírky, ktorá opustí manžela

- matka ju ponúkne ako modelku maliarovi

- stretne sa s panským šoférom Ginom, zasnúbia sa (nevie, že Gino je ženatý a má dcéru)

- predstava matky bola, nech sa stane slávnou tanečníčkou a speváčkou, ale na to nemá vlohy

- matka nechce, aby žila jej životom

- Adriana sa túži sa vydať a mať dieťa

- strávi s Ginom noc a vtedy sa matka presvedčí, že si ju už Gino nevezme - dosiahol, čo chcel

- priateľka Gizela ju pozve na výlet, aby robila spoločníčku policajnému úradníkovi Asteritovi

(do Adriany sa skutočne zaľúbi), je šéfom tajnej služby

- Adriana mu podľahne a za strávenú noc získava prvé peniaze (3 000 lír),Adriana sa najprv hanbí

- Astarita ju pozve na policajné riaditeľstvo a tam jej povie, že Gino je ženatý a má dcéru

- od toho momentu sa Adriana zmení a stáva sa platenou prostitútkou

- rozhodne sa stretnúť s Ginom a ukradne Ginovej panej zlatú pudrenku - je aj prostitútkou aj

zlodejkou

- začne sa stretávať s mužmi a zaľúbi sa do zákazníka Giacoma – Mina - mladý študent

- do Mina sa skutočne zaľúbi

- Mino pracuje v tajnom spolku, ktorý bojuje proti vláde a medzitým sa Adriana zoznamuje s

vrahom Sonzongom

- Mino jej oznámi, že po smrti babičky bude veľmi bohatý

- Adriana zistí, že je tehotná - je presvedčená, že otcom dieťaťa je vrah - nikomu to neprezradí

- Mina zatkne polícia, Mino prezradí všetkých členov tajného spolku

- Adriana prichádza za Asteritom, aby prepustil Mina

- Mino neznesie výčitky svedomia, ale medzitým mu Adriana povie, že čaká s ním dieťa a

Mino spácha samovraždu

- predtým však napíše list, v ktorom sa priznáva k otcovstvu Adrianinho dieťaťa

- Adriana vie, že čaká dieťa vraha a je prostitútka, ale rozhodne sa, že u Minovej rodiny začne

nový život

VRCHÁRKA

- román z 2. svetovej vojny

- hlavná postava obchodníčka Čézira a jej dcéra Rozeta

- hlavná myšlienka: útrapy ľudí počas 2. svetovej vojny

- Čézira najprv z vojny profituje, predáva pacovaný tovar

- keď spojenecké vojská začnú bombardovať Rím, rozhodne sa odísť s dcérou na vidiek

- verí, že dcéru uchráni pred útrapami vojny

- keď vojna skončí odchádzajú do Ríma

- pred dažďom sa ukryjú v kostole, tu ich znásilnia marockí vojaci-matka neochránila svoju dcéru

- Rozeta sa začne spúšťať s inými chlapmi

- fyzicky a duševne zlomené sa vracajú do Ríma s tým, že začnú nový život.

Nemecká literatúra

- tvoria ju E.M.Remarque, T.Mann -> medzivojnoví autori

- vývoj je špecifický

- Nemecko bolo rozdelené na Východné a Západné

- témy vo Východnom Nemecku: budovanie socializmu, kolektivizácia

- r.1947 - hospodársky zázrak a Západné Nemecko sa dostáva na predvojnovú úroveň, vzniká

tu SKUPINA 47 = voľné združenie nezávislých autorov, vytvára nové vývinové trendy

v nemeckej literatúre

- neobjavuje sa vojnová tematika

- dali dohromady intelektuálov Nemecka

Günter Grass

(1927)

- nemecký prozaik, publicista, výtvarník, vyučil sa za kamenára

- vojak v 2.svetovej vojne, patrí do Skupiny 47

- napísal pamäti, ktoré podáva v 3 knihách - obdobie od 1. polovice 20. storočia

Plechový bubienok

- získal mu svetovú slávu, vývojový román

- hlavným hrdinom a rozprávačom (autobiografia) je 30-ročný chovanec na psychiatrii

OSKAR MATZERATH

- príbeh končí v povojnovom porazenom Nemecku

- Oskar - zázračné dieťa

- vo svojich 3 rokoch sa rozhodol, že ukončí svoj telesný rast, spadol zo schodov do

pivnice, zranil sa a zostal trpaslíkom

- k 3. narodeninám dostal červeno-biely plechový bubienok, ktorý ho všade sprevádza,

keď sa mu rozbije alebo ho stratí, zaobstará si nový a s jeho pomocou dokáže vykonať

pozoruhodné činy - oživiť minulosť, brániť sa, zaútočiť, ...

- chlapca ovplyvnili Goethe a Rasputin

- svojím vysokým hlasom dokáže trieštiť sklá na oknách, výkladoch, okuliaroch, ...

- piskľavým hlasom protestuje proti všetkému a všetkým

- prežije svojich rodičov - má pomer so svojou macochou

- uniká nacistickej injekcii pre menejcenných, uteká pred ruskými vojskami

- po vojne - kamenár, stojí ako model pre výtvarníkov

- založí jazzovú kapelu, kde je bubeníkom

- je podozrivý z vraždy a šialenstva, dostáva sa na psychiatriu, kde rozpráva svoje

osudy, uvažuje, či sa nemá stať prorokom a následníkom Ježiša

- je to bizarný román

- využíva striedanie a prelínanie výpovedí, 1. a 3. osoby

- využitá irónia, ukázal chaotický svet naruby

Švajčiarska literatúra

Friedrich Dürrenmatt

(1921 . 1991)

- Švajčiarsky dramatik, prozaik, esejista, výtvarník

- študoval filozofiu, literatúru a teológiu, písal po nemecky

- vplyv: existencionalizmus, epická dráma

Dramatická tvorba

NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY

- hlavná téma: moc peňazí - peniaze likvidujú ľudí aj morálku

dej: do malého mestečka prichádza stará dáma - milionárka, ktorú kedysi tehotnú, opustenú

milencom, obyvatelia mestečka vyštvali z mesta

- chce sa pomstiť bývalému milencovi

- ponúkne radným pánom miliardu a žiada jeho smrť

- najskôr to odmietnu, prajú si však jeho smrť

- keď milenec zistí, že voči nemu rastie nenávisť, chce odísť z mestečka, ale obyvatelia mu

to nedovolia

- záver: zavraždia ho, polícia hľadá vinníka, narafičia že zomrel prirodzenou smrťou

- milionárka si odváža jeho mŕtvolu

- záver tvorí epilóg, ktorý je parafrázou Sofoklovej Antigony:

„Kde chór spieva o šťastí a blahobyte.“

FYZICI

- hra v 2 dejstvách s detektívnou zápletkou, začala sa hrať od roku 1961

- téma: morálna zodpovednosť vedcov za zneužitie moderných výdobytkov vedy

- obsah: v súkromnom sanatóriu Dr. Mathildy sa liečia traja šialenci:

fyzici – Newton, Einstein, Möbius

- každý z nich zabije 1 ošetrovateľku - dôvodom je prístup ošetrovateliek, ktoré ich považujú

za šialených a oni si myslia, že budú prezradení

- prví dvaja sú fyzici, agenti tajnej služby, ktorí chcú pod zámienkou choroby získať pre svoju

krajinu geniálneho Möbia

- Möbius žije v ústave už 15 rokov a jeho výskum by umožnil ovládnuť svet a ohroziť ľudstvo

- všetci sa napokon dohodnú a zvolia si doživotný pobyt v blázinci

- ich obeť je zbytočná, lebo majiteľka Mathilda sa pomätie a odhalí tajomstvo svojich klientov

- získa kópie Möbiových záznamov a založí trust, ktorého úlohou je ovládnuť celú planétu

Ruská a sovietska literatúra

- patrí do východného bloku a je veľmi špecifická

- mala úplne iný vývoj ako v západných krajinách

- do polovice 80-tych rokov existovala oficiálne iba jedna mnohonárodná sovietska literatúra

- písalo sa jedinou metódou = literárna metóda socialistického realizmu

- metódu po 1 krát využil Maxim Gorkij v diele Matka

- oficiálna literatúra spracúvala tematiku vojny na základe čierno-bieleho videnia

- hlavný predstaviteľ - komunista

- písali o robotníckej triede, o komunistickej strane

- objavili sa témy o kolektivizácii, veľa diel o mládeži

- 1984 prichádza k zmene vývoja literatúry z dôvodu: Gorbačov - perestrojka

- pod vplyvom perestrojky sa mení literatúra na literatúru jednotlivých národov

Boris Pasternak

(1890 -1960)

- ruský prozaik, básnik, dramatik, prekladateľ, nositeľ Nobelovej ceny

- narodil sa v Moskve, otec významný maliar, matka vynikajúca klaviristka, študoval filozofiu

na moskovskej univerzite, dostal sa do Švajčiarska a Talianska.

Roku 1921 - emigrujú rodičia a jeho sestry. Neemigruje a ostáva v Rusku. Dokonale ovládal

AJ, NJ a FJ. Preložil diela klasikov svetovej literatúry.

- 1958 - získal Nobelovu cenu za román Doktor Živago. Vláda mu neumožnila vycestovať

a prebrať si NC. Kniha nesmela byť v Rusku vydávaná až do r.1989

- bol lepší básnik ako prozaik, lyrika sa prejavila v jeho próze

- bol ovplyvnený symbolizmom a futurizmom

- nedokážeme ho zaradiť do žiadneho literárneho prúdu - osobitý, svojský, individuálny vývoj

LYRIKA:

- písal ľúbostnú, prírodnú a spoločenskú lyriku

- básnické zbierky: Nad bariérami, Život - moja sestra, Témy a variácie, Druhé zrodenie

EPIKA:

- román: Doktor Živago

- autobiografia: Môj Život

DOKTOR ŽIVAGO

- spoločenský román

- dej od 1903 až 5-10 rokov po 2. svetovej vojne

- témy: Obdobie pred revolúciou, 1. svetová vojna, Veľká októbrová socialistická revolúcia, Občianska vojna, Hospodárska kríza, Obdobie NEPU - elektrifikácia Ruska, 2. svetová vojna

- postavy zo všetkých spoločenských vrstiev, ale vynikajú postavy s V. vzdelaním

- ich osudy sú poprepletané, hovoria názory na marxizmus, revolúciu, socializmus

- postavy sú výnimočné - prežívajú hlbokú lásku, obrovské priateľstvo

- postavy sa vyznačujú pacifizmom. Bojujú medzi životom a smrťou.

- dlhé nádherné opisy ruskej prírody - ako báseň v texte

- skladá sa zo 17 častí, neobvyklá je 9. časť - vo forme zápiskov, 17. časť . básne doktora Živaga

- témy: láska, život, príroda (komplikovaný román)

- veľa príbehov, ktoré komplikujú ešte časové a priestorové odbočenia

- všetko spája 1 myšlienka - revolúcia je správna, ale jej konkrétna realizácia je strašná

- hl. postava Juri Živago - jeho otec známy boháč, dobrák, rodinu opustil, prehýril milióny,

spáchal samovraždu (vyskočil z vlaku)

- Juri sa dostáva k svojim príbuzným - aj matka mu zomrela. U príbuzných navštevuje

gymnázium, kde sa stretáva s osudovou ženou Larisou. Vyštuduje medicínu a ožení sa

s dcérou svojho pestúna Toňou a hneď, keď sa mu narodí dieťa, narukuje na vojnu. Počas

vojny sa stretne s Larisou. Počas vojny sa do seba zamilujú, ale po vojne sa rozchádzajú.

Ich kroky sa ale znovu stretávajú v občianskej vojne, kde Larisa hľadá svojho muža. Juri

nevie na ktorú stranu sa má pridať - raz k bielogvardejcom a raz k červenogvardejcom.

- Záver: Juri je sklamaný zo všetkého, čo sa v Rusku stalo. Pochybuje, či bola revolúcia správna. Zomiera na

srdcový infarkt v električke a Lara sa s ním stretáva až na jeho pohrebe

Alexander Solženicyn

(1918 - ešte žije v Rusku)

- po skončení štúdií sa stal učiteľom

- zúčastnil sa 2. svetovej vojny. Po vojne ho krivo obvinili, 8 rokov bol v gulagoch - vojnové

tábory, ktoré mali ideologicky zmeniť človeka. Po r. 1956 bol rehabilitovaný.

- r.1973 musel odísť zo ZSSR - odišiel do USA

- žil so svojou ženou - stal sa šéfom ruského disentu

- 1995 - návrat do Ruska – zapojil sa do politického života

- nenapísal veľa diel

- 1. dielo:

JEDEN DEŇ IVANA DENISOVIČA

- novela - nie je členená na kapitoly,

- z pracovného tábora z gulagu, zachytáva 1 deň väzňa 854 v soviet. gulagu . väzeň Žuchov .

bývalý vojak červenej armády. Bol väznený za vlastizradu - dostal sa do nemeckého zajatia

a prežil to => podozrievali ho zo špionáže

- gulag je určený len pre politických väzňov a dĺžka trestu záležala od politických pomerov

a nie od zákonov. Najprv 10 rokov, potom až 25 rokov

- okrem bývalých vojnových zajatcov - ,,špiónov“ sú tam aj maliari, filmári, intelektuáli,

námorníci, kapitán aj skutoční špióni, skutoční zločinci, ktorí dostali za úlohu, aby strážili

týchto politických väzňov

- medzi väzňami je aj 14 ročný chlapec, aj starci

- novela je rámcovaná zobudením o 5. ráno a končí uložením k spánku

- príbeh sa odohráva počas 24 hodín

- ráno nastupuje do práce (vonku je 18 ?C). Pracuje ako murár - cíti sa veľmi chorý, ide za

lekárom, lekár ho chorým neuzná

- raňajky sú veľmi slabé

- musia prejsť rôznymi kontrolami, rozdelia sa na pracoviská, na ktorých musia veľa pracovať

- za celodennú prácu dostanú slabú porciu ovsenej kaše

- večer znovu nekonečné prehliadky, nasleduje slabá večera - podľa vykonanej práce

- po večeri príprava na spánok, obhliadka barakov, potom spánok. Počas noci ich niekoľkokrát

zobudia a kontrolujú

- ukázal tu na stalinovský kult

- ide tu o zlomenie človeka, aby sa podrobil ideológii socializmu

- je tu ukázaná surovosť dozorcov

- je to napísané v 3.osobe sg. bez akýchkoľvek opisov a vysvetľovaní. Je tu dokumentárnym

spôsobom zachytený každý krok Žuchava

- priame charakteristiky, rozprávanie je prerušované spomienkami na svojich blízkych,

obrovskou túžbou po domove a túžbami po veľkých ideáloch

RAKOVINA

- vyšla r.1989, písal ju v rokoch 1963-67

- spoločenský román, mnohovýznamový, retrospektívny román

- v Rusku pod názvom: ,,Onkologické oddelenie“

- odohráva sa cez jar - marec 1955

- Taškent - pravdepodobne sa tu odohráva dej

- hovorí o živote pacientov, lekárov ďalšieho zdravotného personálu

- po Stalinovej smrti

- ľudia na klinike sú rozdelení na zóny - v 1. sa stretol rehabilitovaný väzeň, ktorý má

zanedbaný nádor, do vyššej zóny sa dostal podvodom

- na izbu sa dostáva vysoký Rusanov, ktorý pracoval ako kádrovník - 30 rokov udával ľudí

- na 1. izbe sa stretli 2 odlišné svety: 1. svet - my - patria do straníckeho aparátu

2. svet - oni - nič neznamenajú

- prichádza medzi nimi k polemike, lebo bývalý väzeň tvrdí, že skupina ,,my“ sú ľudia, ktorí sú

na príčine všetkého zla v spoločnosti a skupina ,,oni“ trpia kvôli ideológii socializmu

- autor sa stavia na stranu bývalého väzňa

- názov symbolický - rakovina predstavuje nevyliečiteľnú chorobu - ideológiu

- veľa lekárskych výrazov, úvahy o živote, ľudskej zodpovednosti, dlhé opisy ruskej prírody

SÚOSTROVIE GULAG

- autorov 8 ročný pobyt v pracovnom tábore. Dokumentárne historické dielo

- má veľkú historickú hodnotu

- pohľad na dielo nie je ucelený, lebo nevieme všetky diela, ktoré napísal v emigrácii